Hunger

Kött och hungerDet finns 795 miljoner undernärda människor i världen i dag, enligt FN:s livsmedelsprogram. Det innebär att en av nio människor inte får tillräckligt med mat för att vara friska och leva ett aktivt liv. Hunger och undernäring är i själva verket den världens största hälsorisk – större än aids, malaria och tuberkulos tillsammans.

Den globalt ökade köttkonsumtionen skapar en ökad efterfrågan på foder och därmed på jordbruksmark. Djurhållningen upptar redan i dag 70 procent av världens jordbruksmark och 1/3 av jordens isfria jordyta enligt FN. Detta leder till högre matpriser vilket ökar svälten. Eftersom att världens fattiga lägger en stor del av sin inkomst på jordbruksprodukter innebär högre matpriser ett stort hot mot människors hälsa och möjlighet att lägga resurser på att investera i exempelvis utbildning. Detta driver i sin tur på den nuvarande snabba befolkningsökningen vilket i sig själv orsakar ökad fattigdom och svält. Enligt FN-rapporten Livestock’s Long Shadow kommer den globala årliga köttproduktionen uppskattningsvis att mer än fördubblas till 465 miljoner ton år 2050.

Professor Hans Rosling förklarar sambandet mellan fattigdom och snabb befolkningsökning i videon nedan.

– Svältsituationen är i dag fullständigt vidrig. Varje dag dör 100 000 människor av hunger och dess konsekvenser. Var femte sekund dör ett barn under 10 år av hunger. Var fjärde minut blir någon blind på grund av A-vitaminbrist. Ett barn som dör av hunger i dag blir mördat, säger FN:s tidigare ”särskilde rapportör om rätt till mat”, Jean Ziegler.